TỔNG MẶT BẰNG DỰ ÁN

N02
N04
N05

08 căn hộ/1 mặt sàn | 03 thang máy

Chỉ từ 48 m2 - 1PN tới 118 m2 - 3PN+1

Hầu hết đều là căn góc thoáng, diện tích

đa dạng, chiều cao thông thủy 2,65 - 2,75m

08 căn hộ/1 mặt sàn | 03 thang máy

Chỉ từ 48 m2 - 1PN tới 118 m2 - 3PN+1

Hầu hết đều là căn góc thoáng, diện tích

đa dạng, chiều cao thông thủy 2,65 - 2,75m

N05-01

Diện tích thông thủy

83,17-84,77m²

N05-02

Diện tích thông thủy

62,64-64,57m²

 

N05-03

Diện tích thông thủy

62,64-64,57m²

N05-04

Diện tích thông thủy

83,17m² - 84,77m²

N05-09

Diện tích thông thủy

113,63m² - 115,92m²

N05-08

Diện tích thông thủy

 74,37m² - 75,99m²

N05-07

Diện tích thông thủy

60,69-62,45m²

N05-06

Diện tích thông thủy

47,64m² - 48,58m²

N05-05

Diện tích thông thủy

79,55m² - 81,12m²

Chỉ từ 2 tỷ sở hữu "Nhà sang bên sông"

chạm giấc mơ "Sống xanh kề phố" cho gia đình trẻ

Chỉ từ 2 tỷ sở hữu "Nhà sang bên sông"

chạm giấc mơ "Sống xanh kề phố" cho gia đình trẻ

CĂN N05-06

Diện tích thông thủy: 47,64m² - 48,58m²
Căn hộ 1 PN

CĂN N05-07

Diện tích thông thủy: 60,69m² - 62,45m²

Căn hộ 2 PN

CĂN N05-02; N05-03

Diện tích thông thủy: 62,64m² - 64,57m²
Căn hộ 2 PN

CĂN N05-08

Diện tích thông thủy: 74,37m² - 75,99m²

Căn hộ 2 PN

CĂN N05-05

Diện tích thông thủy: 79,55m² - 81,12m²

Căn hộ 2 PN+1

CĂN N05-01;N05-04

Diện tích thông thủy: 83,17m² - 84,77m²
Căn hộ 2PN+1

CĂN N05-09

Diện tích thông thủy: 113,63m² - 115,92m²
Căn hộ 3PN + 1

N05-01

Diện tích thông thủy:
83,17m² - 84,77m²

Căn hộ 2PN +1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N05-02

Diện tích thông thủy:
62,64m²-64,57m²

Căn hộ 2PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N05-03

Diện tích thông thủy:
62,647m²-64,57m²

Căn hộ 2PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N05-04

Diện tích thông thủy:
83,17m²-84,77m²

Căn hộ 2PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N05-09

Diện tích thông thủy:
113,63m² - 115,92m²

Căn hộ 3PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N05-08

Diện tích thông thủy:
74,37m² - 75,99m²

Căn hộ 1PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N05-07

Diện tích thông thủy:
60,69m²-62,65m²

Căn hộ 2PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N05-06

Diện tích thông thủy:
47,64m² - 48,58m²

Căn hộ 1PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N05-05

Diện tích thông thủy:
79,55m² - 81,12m²

Căn hộ 2PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.